fizzikaaa

Dobrodošli na moj blog

30.09.2009.

VEKTORI

Sabiranje vektora:

Zbir dva vektora, +, možemo dobiti ukoliko početak vektora paralelnim pomjeranjem dovedemo do kraja vektora . Njihov zbir je vektor čiji je početak u početku vektora , a završava se na kraju vektora .

Kod određivanja zbira tri vektora,,i, početak vektora paralelnim pomjeranjem dovedemo do kraja vektora , zatim početak vektora paralelnim pomjeranjem dovedemo do kraja vektora . Njihov zbir je vektor čiji je početak u početku vektora , a završava se na kraju vektora .
Ukoliko nacrtamo paralelogram čije su stranice vektori i , vidjećemo da je vektor dijagonala tog paralelograma. Zato se sabiranje vektora na opisani način naziva zakon paralelograma.

 

Oduzimanje vektora:

- Razlika dva vektora, -, jeste vektor koji počinje na kraju vektora a završava se na kraju vektora .

- Razliku vektora - možemo predstaviti kao zbir vektora +(-). Sa slike se vidi da je =+[+(-)]

 

Množenje vektora skalarom:

- Proizvod vektora i skalara m jeste vektor koji ima isti pravac i smjer kao i vektor , a intenzitet mu je m puta veći od intenziteta vektora .

Projekcija vektora:

- Vektor je projekcija vektora na vektor . Intenzitet ovog vektora je: C=Bcos


 24.09.2009.

*****

Sile kojima dva tijela uzajamno djeluju imaju jednake intenzitete, iste pravce i suprotne smijerove.

Ovaj zakon o medjusobnom djelovanju dva tijiela često se naziva i zakon akcije i reakcije.

Sila akcije je po intenzitetu jednaka sili reakcije, njihov pravac je isti, ali im se smijerovi razlikuju. Ove dvije sile uvijek idu u paru.

Svako tijelo djeluje na podlogu silom koja je jednaka težini tog tijela, ali istovremeno i podloga djeluje na tijelo silom iste jačine i pravca i suprotnog smijera.

                   

Konac se ne može zategnuti djelovanjem samo na jedan njegov kraj, već treba djelovati silom i na njegov drugi kraj.

Spojnice izmedju lokomotive i vagona zatežu dvije sile. U smijeru kretanja lokomotiva djeluje na vagon, a u suprotnom smijeru vagon na lokomotivu.

24.09.2009.

SLAGANJE SILA

Dijagram sila

- Neka na tijelo u odredjenoj situaciji djeluje više sila.
- Možemo nacrtati dijagram koji daje relativni odnos intenziteta, smijerova i pravaca svih sila koje na to tijelo deluju.

- Kod crtanja dijagrama tijelo na koje djeluju sile predstavlja se kao kutija u čijem su centru napadne tačke svih sila.

- Vektor svake sile na dijagramu ima pravac i smijer te sile.

Primer ovakvog dijagrama:

 


- sila kojom podloga deluje na telo
- sila kojom neko drugo telu deluje na posmatrano telo
- sila trenja
- gravitaciona sila

- Kod crtanja ovakvih dijagrama potrebno je znati vrste sila koje mogu da djeluju na neko tijelo.

VRSTE SILA

1) Gravitaciona sila-sila uzajamnog privlačenja dva tela, zavisi od mase tela i njihovog međusobnog rastojanja.
2) Sila Zemljine teže-privlačna sila kojom Zemlja deluje na sva tela koja se nalaze na njoj i u njenoj okolini.
3) Težina tela-sila kojom telo usled Zemljine teže deluje na nepokretnui oslonac na kojem se nalazi ili zateže konac o koji je obešeno.

4) Sila trenja- ima smer suprotan smeru kretanja tela i uzrok je smanjenja brzine kretanja i zaustavljanja tela. Ona je posledica pojave koju nazivamo trenje.
5) Sila otpora sredine-usporava kretanje čvrstog tela kroz vazduh, vodu ili bilo koju gasovitu ili tečnu sredinu.
6) Magnetna sila-mera međusobnog delovanja magneta, može biti privlačna ili odbojna. Istoimeni polovi dva magneta (npr. južni i južni) se odbijaju, dok se raznoimeni privlače.
7) Elastična sila-uzrok vraćanja tela u prvobitni položaj. Tela koja je ispoljavaju su elastična tela.
8) Električna sila-mera uzajamnog delovanja naelektrisanih tela. Dva naelektrisana tela mogu se privlačiti ili odbijati.

24.09.2009.

SILA

- Sila je vektorska veličina po Drugom Newtonovom zakonu.

- Silu kao vektor označavamo slovom F sa strelicom, početna tačka A u kojoj djeluje sila zove se NAPADNA TAČKA.
-
Kada na tijelo djeluju dvije i više sila ono će se kretati kao da na njega djeluje sila koja je jednaka zbiru sila koje djeluju na tijelo.
- Tada važi
princip o nezavisnosti djelovanja sila.
- Sile koje se sabiraju zovemo komponentama, a rezultujuću silu rezultantom.
                     R=F1+F2
- Iznos rezultujuće sile, računa se korištenjem trigonometrije.        -U slučaju da zaklapaju pravi ugao, iznos se dobiva Pitagorinom teoremom
Rezultanta dvije sile istog smjera             R=F1+F2
Rezultanta dvije sile suprotnog smjera    R=F1-F2

Sile istog intenziteta                                 R=0
- Razlaganje jedne sile u fizici ima praktični značaj i najčešće se vrši razlaganjem na dvije normalne komponente.

- Jedinica za silu je 1N (Njutn).

08.09.2009.

NEWTONOVI ZAKONI

-   Newtonovi su zakoni tri temeljna zakona klasične mehanike.
- Izvedeni su iz iskustva (promatranja, pokusa i mjerenja: Newtonovo su polazište Keplerovi empirijski zakoni gibanja nebeskih tijela i Galilejevo načelo inercije), te se prihvaćaju kao istiniti; u deduktivnoj izgradnji klasične mehanike imaju, dakle, status aksioma -- polaznih tvrdnji koje se ne dokazuju.PRVI NEWTONOV ZAKON - ZAKON INERCIJE

- Zahvaljujući svim dostignućima, tezama i pretpostavkama Isac Newton je u 17 vijeku formulisao svoj Prvi zakon, tj. zakon inercije.

- Zakon glasi ovako:"Svako tijelo zadržava stanje mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja sve dok neko drugo tijelo svojim djelovanjem ne promijeni to stanje.''

- Ravnomjerno pravolinijsko kretanje bez djelovanja drugih tijela naziva se inercijalno kretanje.

-Sistem referencije u odnosu na koji važi ovaj zakon naziva se specijalni sistem referencije.

-Za izračunavanja koja prelaze domen ovog zakona koriste se specijalne ralativističke formule koje je postavio Albert Einstein.

     - "Inercija je svojstvo tijela da zadržava stanje mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja."

          DRUGI NEWTONOV ZAKON - ZAKON SILE

- Kod kretanja tijela po kružnoj putanji brzina tijela može biti konstantna, ali joj se menjaju pravac i smijer.

-Dakle, na to tijelo deluju sile koje dovode do promjene brzine jer nju kao vektorsku veličinu karakterišu intenzitet, pravac i smijer. Te sile, prema tome, nisu ravnotežne.

- Prema Njutnu, tijelo će se ubrzavati ukoliko je rezultujuća sila svih sila koje na njega djeluju različita od nule.

- U tom slučaju mijenja se intenzitet brzine, njen pravac ili smijer.

- Brzina može da se promjeni tako da se istovremeno mijenjaju i intenzitet i pravac i smijer.

- Ubrzanje tijela zavisi od dve veličine: ukupne sile koja deluje na njega (rezultante svih sila koje deluju na tijelo) i mase tijela.

-Ubrzanje koje tijelo dobija pri kretanju srazmijerno je jačini rezultujuće sile koja na njega djeluje i obrnuto srazmijerno masi tog tijela.

           F=m*a

F - sila;  m - masa;  a - ubrzanje.

- Ubrzanje je vektorska veličina i pravac i smijer ubrzanja isti su kao i pravac i smijer rezultujuće sile.

- U definiciji drugog Njutnovog zakona pod silom F podrazuijmeva se rezultanta svih sila koje djeluju na tijelo.

- Ne može se uzeti intenzitet neke pojedinačne sile koje djeluju na tijelo da bi se izračunalo ubrzanje.

- Ubrzanje nije proporcionalno intenzitetu neke od pojedinačnih sila koje djeluju na tijelo već intenzitetu rezultujuće sile.

- SI jedinica za silu je njutn (N).

- Jedan Njutn je sila koja telu mase od 1 kg daje ubrzanje 1 .
       
        Sila teže i težina
-
Sila kojom zemlja privlači tijelo zove se sila teže.
- Pod uticajem Zemljine teže,tijela dobivaju ubrzanje g.
- Prema 2. Newtonovom zakonu jačina sile Zemljine teže je  F = mg.
- Obilježava se slovom Fg ili G.
- Sila teže brojno je jednaka proizvodu mase tijela i ubrzanja sile Zemljine teže.
- Težina tijela je sila kojom Zemlja privlači tijelo.

          TREĆI NEWTONOW ZAKON - SILA AKCIJE I REAKCIJE

- Ako jedno tijelo djeluje silom na drugo tijelo, onda i drugo tijelo djeluje na prvo silom iste jačine i suprotno smijera.

                  F' = - F''

- Djelovanje jednod tijela na drugo je akcija, a protiv djelovanje drugog tijela je reakcija

 

 


Noviji postovi |

<< 06/2010 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
62368

Powered by Blogger.ba